Дейност на Сдружението “ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ГРАНИЦИ – БГ 2012”
 
 Сдружението осъществява дейност в обществена полза. 
 
  Предмет на дейността е
  • подпомагане и насърчаване придобиването на професионална квалификация и преквалификация на работещи и безработни лица, лица и обществени групи в неравностойно социално - икономическо положение, млади хора без професионална квалификация, хора с 
увреждания, самотни майки, сираци, малцинствени групи, съдействие за повишаване теоретичната подготовка на кадрите заети в областа на образованието и науката, с оглед постигане на съответствие на квалификационното им ниво с непрекъснато повишаващите се изисквания, подпомагане на обществени групи чрез предоставяне на услуги – информационни, консултански, комуникационни и други, съдействие на държавни и обществени структути за утвърждаване на добрите практики в областта на образованието повишаване качеството на работа на всички нива и субекти имащи отношение към проблемите на образованието, формиране на критерии и отценка за подбор на кадрите. 
 
 
Основни цели на Сдружението 
    Основните цели на Сдружението “ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ГРАНИЦИ – БГ 
2012” са както следва: 
 Да подпомага и насърчава придобиванито на професионална квалификация и преквалификация на работещи и безработни лица. 
 Да съдейства за разкриване на работни места и заемането им от придобили квалификация безработни лица. 
 Да спомага за реализацията на лицата,придобили квалификация, чрез насърчаване на тяхната стопанска инициатива. 
 Да работи за подобряване условията на пълноценна изява на всички работещи хота. 
 Да оказва съдействие и консултира в областта на човешките и трудови права лицата и групите в неравностойно положение, хората с увреждания, самотните майки и етническите малцинства. 
 Да подпомага развитието и налагането на стандарти при провеждане на образовението в страната,като в същото време подпомага развитието на специалистите в тази насока.