Одобрени програми

    Сдружение "Образование без граници БГ-2012", предлага следните обучителни програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, одобрени и вписани в информационния регистър по чл. 229, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование:

УИН УЧЕБНА ПРОГРАМА брой кредити
87630003 Внедряване на облачните технологии като средство за решаване на образователни задачи. 1 кв. кредит
87630006 Управление на поведението: Методът „Circle Time“. 1 кв. кредит
87630007 Ефективната комуникация в образователната система. 1 кв. кредит
87630008 Конфликти в мултиетническа среда: специфика и методи за разрешаване. 1 кв. кредит
87630009 Стрес: същност, причини, стратегии. Професионален стрес: техники за овладяване и контрол на стреса. 1 кв. кредит
87630010 Психологически механизми за социална интеграция в мултикултурна среда. 1 кв. кредит
87630015 Учителят като класен ръководител. Коментар върху нормативната уредба необходима на класния ръководител. 1 кв. кредит
87630016 Портфолио. Изработване и въвеждане чрез ЗПУО. 1 кв. кредит
87630017 Практически въпроси по прилагане на Кодекса на труда. 1 кв. кредит
87630018 Гражданско образование. 1 кв. кредит
87630025 Иновативни и интерактивни методи за повишаване на комуникативноречевата компетентност на учениците. 1 кв. кредит
87630027 Методът „Шестте мислещи шапки” – Е. Де Буно и приложението му в образователно-възпитателния прогрес. 1 кв. кредит
87630028 Агресия: себеутвърждаване чрез противопоставяне. Същност и управление на агресивното поведение. 1 кв. кредит
87630029 Решаване на конфликти: Преговори. Посредничество. Медиация. Арбитраж. 1 кв. кредит
87630030 Организация и методика на обучението по безопасност на движението по пътищата в образователната институция. 1 кв. кредит
87630032  Методика на обучението по безопасност на движението по пътищата. 2 кв. кредита
87630036  Приобщаващо образование. 1 кв. кредит
87630037 Развитие на силните страни и "Резилианс" на педагогическите специалисти. 2 кв. кредита
87630038 Развитие на позитивна дисциплина в образователната система. 1 кв. кредит
87630041 Инструменти за позитивно възпитание в образователните институции. 2 кв. кредита
87630046 Екип и екипна работа в училище. 1 кв. кредит
87630048 Диагностика и превенция на агресията в училище. 2 кв. кредита
87630058 Обучение на учители за работа с дигитални ресурси и внедрена платформа за образователни услуги 1 кв. кредит
87630059 Обучение на учители за преподаване на знания и умения по дигитална грамотност - ключови дигитални умения, нови технологии, продукти и програми и др., за повишаване дигиталната компетентност на учащите се.. 1 кв. кредит
87630061 Ключови компетентности в училището на 21 век 1 кв. кредит
87630062 Работа в електронна среда чрез използване на електронна платформа 1 кв. кредит
87630063 Правни аспекти по подготовка, кандидатстване, изпълнение и отчитане на проекти с Европейско финансиране 1 кв. кредит
87630064 Ключови компетентности в общообразователната подготовка - предизвикателства пред педагогическите специалисти. 1 кв. кредит

 

 

След участие в обучения за повишаване на квалификацията по горепосочените програми по чл. 43, ал. 2 на педагогическия специалист се присъждат квалификационни кредити. 

За заявки за квалификация, както и за двудневни и тридневни квалификации и всякакви въпроси и възможности за договаряне, може да се свържете с нас на телефон:

0879293763,

Любка Костова