Одобрени програми

    Сдружение "Образование без граници БГ-2012", предлага следните обучителни програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, одобрени и вписани в информационния регистър по чл. 229, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование:

1. Портфолио. Изработване и въвеждане чрез ЗПУО. 1 кв. кредит
2. Учителят като класен ръководител. Коментар върху нормативната уредба необходима на класния ръководител. 1 кв. кредит
3. Въведение в делегирани бюджети. 1 кв. кредит
4. Подобряване на качеството на обучение. 1 кв. кредит
5. Office 365. 1 кв. кредит
6. Внедряване на облачните технологии като средство за решаване на образователни задачи. 1 кв. кредит
7. Създаване на електронни тестове. 1 кв. кредит
8. Управление на поведението: Методът „Circle Time“. 1 кв. кредит
9. Ефективната комуникация в образователната система. 1 кв. кредит
10. Конфликти в мултиетническа среда: специфика и методи за разрешаване. 1 кв. кредит
11. Стрес: същност, причини, стратегии. Професионален стрес: техники за овладяване и контрол на стреса. 1 кв. кредит
12. Психологически механизми за социална интеграция в мултикултурна среда. 1 кв. кредит
13. Гражданско образование. 1 кв. кредит
14. Практически въпроси по прилагане на Кодекса на труда. 1 кв. кредит
15. Методът „Шестте мислещи шапки” – Е. Де Буно и приложението му в образователно-възпитателния прогрес. 1 кв. кредит
16. Легообразованието и приложението му в образователно-възпитателния процес. 1 кв. кредит
17. Иновативни и интерактивни методи за повишаване на комуникативноречевата компетентност на учениците. 1 кв. кредит
18. Драматизацията като средство за повишаване комуникативната компетентност и възпитаността на учениците. 1 кв. кредит
19. Новата правна уредба за защита на личните данни. Регламент EU 2016/679 – GDPR. 1 кв. кредит
20. Медии, обществени комуникации и PR в образованието. 1 кв. кредит
21. Лидерската проблематика в типичната административна среда на Училищното образование. 1 кв. кредит
22. СФУК. ВПРЗ. КТД. 2 кв. кредита
23. Организация и методика на обучението по безопасност на движението по пътищата в образователната институция. 1 кв. кредит
24. Решаване на конфликти: Преговори. Посредничество. Медиация. Арбитраж. 1 кв. кредит
25. Агресия: себеутвърждаване чрез противопоставяне. Същност и управление на агресивното поведение. 1 кв. кредит
26. Методика на обучението по безопасност на движението по пътищата. 2 кв. кредита
27. Усвояване на основни умения за общуване при работа с подрастващи. 1 кв. кредит
28. Приобщаващо образование. 1 кв. кредит
29. Развитие на силните страни и "Резиалианс" на педагогическите специалисти.
2 кв. кредита
30. Управление и развитие на педагогическите екипи.
1 кв. кредит
31. Инструменти за позитивно възпитание в образователните институции.  2 кв. кредита
32. Образователна медиация.  2 кв. кредита
33. Формиране и развиване на социални и емоционални умения.  2 кв. кредита
34. Работа с училищна документация и ефективни инструменти и начини за оценяване.  1 кв. кредит
35. Управление на организационна култура в образователните институции.  1 кв. кредит
36. Лидерство и наставничество в образователните институции.  2 кв. кредита
37. Ефективни методи за взаимодействие между училището и семейството.  2 кв. кредита
38. Иновативни педагогически технологии в училищното образование.  2 кв. кредита
39. Диагностика и превенция на агресията в училище.  3 кв. кредита
40. Диагностика и превенция на агресията в училище. 2 кв. кредита
41. Развитие на позитивна дисциплина в образователната система. 1 кв. кредита
42. Екип и екипна работа в училище.  3 кв. кредита
43. Екип и екипна работа в училище.  1 кв. кредит
44. Управление на времето. Техники за справяне с дефицит на време.  1 кв. кредит
45. Безопастност в интернет. Повишаване на дигиталната компетентност.  1 кв. кредит
46. Основи на киберсигурността. Работа с дигитални ресурси.  1 кв. кредит
47. Съвременни методи за програмиране  1 кв. кредит
48. Съвременни методи за програмиране  3 кв. кредита
49. Дигитални умения за създаване на дигитално съдържание за учебния процес 3 кв. кредита
50. Ключови компетентности в училището на 21 век 1 кв. кредит
51. Работа с дигитални ресурси. 2 кв. кредита
52. Преподаване на знания и умения по дигитална грамотност. 2 кв. кредита
53. Ключови компетентности в общообразователната подготовка - предизвикателства пред педагогическите специалисти.  1 кв. кредит
54. Правни аспекти по подготовка, кандидатстване, изпълнение и отчитане на проекти с Европейско финансиране  1 кв. кредит
55. Работа в електронна среда чрез използване на електронна платформа  1 кв. кредит

 

След участие в обучения за повишаване на квалификацията по горепосочените програми по чл. 43, ал. 2 на педагогическия специалист се присъждат квалификационни кредити. 

За заявки за квалификация, както и за двудневни и тридневни квалификации и всякакви въпроси и възможности за договаряне, може да се свържете с нас на телефон:

0879293763,

д-р Анастасия Савова