Финансови условия

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Сдружение „Образование без граници – БГ2012“ организира обучения за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти по одобрени със заповед на министъра на образованието и науката и вписани в информационния регистър програми. 

След участие в обучения за повишаване на квалификацията по горепосочените програми по чл. 43 от НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти Обн. - ДВ, бр. 61 от 2.08.2019 г., на педагогическия специалист се присъждат квалификационни кредити.

За заявки за квалификация и всякакви въпроси и възможности за договаряне, може да се свържете с нас на телефон:

0879293763,

Любка Костова

Цената за обучението е 80 лв. за 1 квалификационен кредит, 150 лв. за 2 квалификационни кредита, като включва материали, учебни пособия, теоретично и практическо обучение, лекторски хонорар и командировки, издаване на удостоверение.

Квалификациите се организират и провеждат в удобно време и място избрано от Вас.

Плащането се извършва по банков, след като ви се предостави фактура.

  Сдружение "Образование без граници-БГ 2012"